Standpunten

Zoeken

Aandelen Eneco

De PvdA Capelle is tegen de verkoop van de Eneco aandelen. Volgend uit ons standpunt dat wij de Eneco aandelen moeten behouden vanwege het belang van duurzame energie vinden wij dat de bij verkoop vrijvallende gelden dienen te worden geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen.

Lees verder

Afvalscheiding

   PvdA vindt afvalscheiding en hergebruik heel belangrijk. Het huishoudelijk afval wordt sinds 1 januari jl. ingezameld door Irado. Dat zou moeten leiden tot betere scheiding van afval, met name van het scheiden van metaal, plastic en drankkarton. Als dat niet het geval blijkt te zijn dan pleiten wij voor herinvoeren van deze scheiding  bij

Lees verder

armoede

De PvdA wil een effectief armoedebeleid zodat kinderen, volwassenen en ouderen met een inkomen lager dan 120% van het minimumloon zo veel mogelijk mee (blijven) doen in de samenleving.

Lees verder

bestuur

Een goed bestuur is toegankelijk, helder en controleerbaar. De PvdA Capelle wil de invloed van de burgers versterken. De PvdA wil meer participatie van bewoners bij veiligheid, de inrichting van de buitenruimte, sociale samenhang en het bijdragen aan zorg en armoedebestrijding. De PvdA wil nieuwe gemeentelijke taken zoals de Jeugdzorg zo veel mogelijk op wijkniveau

Lees verder

bestuur > dichtbij de inwoner, dus wijkgericht

Wijkgericht werken in Capelle wordt steeds belangrijker. De komende periode wil de PvdA de nadruk leggen op vérgaande betrokkenheid en inbreng van bewoners als het gaat om zaken als veiligheid, inrichting van de buitenruimte, sociale samenhang en het bijdragen aan zorg en armoedebestrijding. De PvdA wil nieuwe gemeentelijke taken, zoals de jeugdzorg, AWBZ, etc., zo

Lees verder

bestuur > toegankelijk en controleerbaar

Goed bestuur kan, vinden we als PvdA, niet zonder een grote mate van transparantie en controleerbaarheid. De PvdA vindt dit een speerpunt. Te bereiken door het versterken van de inspraak van en controle door de burgers. Hierbij zullen uiteraard ook de mogelijkheden van de nieuwe media en internet (-panels) maximaal worden benut. Ook kan de

Lees verder

bestuur > zelfstandige gemeente, wél samenwerken

Capelle aan den IJssel blijft een zelfstandige gemeente. De gemeente werkt samen met andere gemeenten als dit van belang is voor de inwoners. En zeker als door samenwerking een beter resultaat / betere dienstverlening wordt bereikt met minder kosten. Samenwerking met andere gemeenten is zeker ook nodig om op een verantwoorde manier taken van het

Lees verder

buitenruimte > groen

Groen is een belangrijke kwaliteit van Capelle en geeft veel inwoners woonplezier. Ook voor kinderen biedt het groen veel speelmogelijkheden en uitdagingen. We vinden dat de kwaliteit van het openbaar groen in Capelle achteruit is gegaan. Dat vraagt om extra aandacht.

Lees verder

buitenruimte > openbare verlichting

De openbare verlichting in Capelle is op bepaalde plaatsen nogal overvloedig en kan best minder, bijvoorbeeld op doorgaande wegen gedurende de nachtelijke uren, zonder dat Capelle daar onveiliger door wordt. Naast verminderen, kiest de PvdA voor moderne en duurzame vormen van verlichting (zoals bijv. LED-verlichting) waardoor het milieu minder belast wordt en de energierekening van

Lees verder

buitenruimte > verblijven

Niet in alle buurten is voldoende geschikte ruimte voor kinderen om veilig buiten te spelen. Voor ouderen is er vaak niet de gelegenheid om elkaar in een ruimte te ontmoeten, bijvoorbeeld om een kaartje te leggen. Schoolgebouwen en schoolpleinen dienen daarom zo breed mogelijk hun functie in de wijk te vervullen. Afspraken over het overdag

Lees verder

Coffeeshop in Capelle?

Om onze schoolgaande jeugd niet in een te vroeg stadium in verleiding te brengen is de PvdA er geen voorstander van om een coffeeshop in Capelle toe te staan.

Lees verder

cultuur > belangrijke instellingen

Belangrijke instellingen als de bibliotheek, het Isala-theater, de muziekschool maar ook de Historische Vereniging Capelle, Cultuur aan de Dorpsstraat, de Kunstkring, Jongerentheater Quint, St. Capelse Festiviteiten en talloze andere organisaties hebben een grote bijdrage geleverd aan het kwalitatief goede leefklimaat in Capelle. Ze behoren dan ook tot de vaste waarden in onze gemeente en verdienen

Lees verder

cultuur > evenementen

Capelle verdient ook de komende jaren een aantal spraak- en smaakmakende evenementen. Hierbij moet meer dan voorheen gekeken worden naar de gebruiksmogelijkheden van de IJssel, het Schollebos en Hitland. Het vergunningenbeleid is daarbij bedoeld om initiatieven in de stad juist mogelijk te maken en niet om initiatieven van inwoners te ontmoedigen.

Lees verder

cultuur > lokale media

De laatste jaren is de lokale pers min of meer uit beeld geraakt als belangrijke hoeder van de Capelse democratie. De PvdA ervaart dat als een bijzonder groot gemis en maakt zich daarom sterk om de lokale radio te behouden en mogelijkheden te creëren om haar vleugels uit te slaan.

Lees verder

duurzaamheid

De gemeente investeert in duurzaamheid. Deze investeringen verdienen zichzelf terug. Voorbeelden zijn meer energiezuinige gemeentelijke gebouwen met zonne-energie, energiezuinige verlichting en voertuigen die op waterstof rijden.

Lees verder

fietsen

De PvdA Capelle stimuleert het gebruik van de fiets.

Lees verder

Financiën

De PvdA hecht aan een evenwichtige meerjarenbegroting. De lasten voor de burger stijgen in principe met niet meer dan de inflatiecorrectie. Als een lastenverhoging onvermijdelijk is, dan worden de mensen met de laagste inkomens ontzien. Verder zien we geen mogelijkheden om te bezuinigen op de gemeentelijke uitgaven. Het merendeel van de gemeentelijke taken is wettelijk

Lees verder

gehandicapten

Bij het inrichten van de buitenruimte wordt rekening gehouden met de behoeften van mensen met een beperking. De aanwezige (binnen)sportaccomodaties moeten ook voor hen toegankelijk en bruikbaar zijn. Tot slot wil de PvdA nagaan of gratis openbaar vervoer voor mensen met een handicap mogelijk is.

Lees verder

Innovatie bevorderen

De PvdA wil meer aandacht voor een circulaire economie, waarin het hergebruik van producten en materialen meer vooropstaat. Geen wegwerpeconomie, maar respect voor schaarse grondstoffen. Dit vraagt om verandering maar biedt ook kansen aan ondernemers en inwoners van Capelle, bijvoorbeeld door innovatie en samenwerking. We willen in Capelle deze nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Wij zien ook

Lees verder

jeugdzorg

De Jeugdzorg wordt anders georganiseerd. Ouders en kinderen krijgen te maken met één loket en één contactpersoon. Deze verandering moet goed verlopen. De Jeugdzorg moet voor alle Capellenaren goed toegankelijk zijn.

Lees verder

jongeren

Jongeren tot 27 jaar blijven stimuleren om een diploma te halen. Jongerenbeleid in Capelle moet een vastere vorm krijgen, met aantrekkelijke activiteiten in alle wijken. De jeugdraad moet hierbij worden betrokken. Gemeente en de stichting Welzijn Capelle moeten nagaan hoe activiteiten van Capsloc worden voortgezet en hoe beschikbaar geld het beste kan worden besteed. Mogelijkheid voor gratis openbaar vervoer voor jongeren zonder OV-kaart onderzoeken.

Lees verder

kinderen

Kinderen hebben de toekomst. De PvdA vindt het belangrijk dat alle jonge kinderen in Capelle opgroeien in een veilige en uitdagende omgeving.

Lees verder

klimaatverandering

We hebben er al lang weet van, weten er nog steeds niet goed mee om te gaan, kijken weg van de onmiskenbaar toenemende urgentie en laten andere belangen en prioriteiten steeds vóór gaan.

Lees verder

koopzondagen

De PvdA Capelle is voorstander van de vrijheid voor winkeliers om op zondag open te zijn, met name voor supermarkten.

Lees verder

laag-geletterd zijn

Niet, slecht of moeizaam lezen en schrijven. Betekent: geen boek, krant of tijdschrift. Niks met post aankunnen. Geen ondertiteling. Geen e-mail, geen tweet. Niks even opzoeken op internet. Je loopt er niet mee te koop - je kijkt wel uit! Maar het beperkt je in deze samenleving zéér! En het kost de samenleving jaarlijks 537 miljoen euro.

Lees verder

Ombudstaak

Lees verder

openbare verlichting

De PvdA is voor duurzame verlichting: dat is zowel goed voor het milieu als voor de energiekosten. De afhandeling van klachten over de straatverlichting wordt verbeterd door één centraal meldpunt voor alle storingen in te stellen. Een “gemiddelde” storing moet binnen één week verholpen worden, een complexe storing binnen twee weken. Zie ook bij buitenruimte

Lees verder

Opvang vluchtelingen

Wij vinden dat de opvang van vluchtelingen in verhouding moet staan tot de omvang van de gemeente. Dit betekent dat wij voorstander zijn van een goede verdeling van vluchtelingen. Ook op wijkniveau. Een goede verdeling zorgt ervoor dat vluchtelingen de begeleiding krijgen die zij verdienen. Hierbij denken wij aan de invloed die de gemeente kan

Lees verder

ouderen

Sociale teams van Buurtkracht bezoeken senioren; wijzen hen op regelingen waarop zij een beroep kunnen doen. Capellenaren die zorg en of ondersteuning nodig hebben, krijgen deze. Huishoudelijke hulp die nodig is blijft behouden, ook als men geen eigen bijdrage kan betalen. Gratis openbaar vervoer voor 65+ (in elk geval bij een inkomen tot 1,5 maal modaal) blijft.

Lees verder

Overlast door hondenpoep

De door Capellenaren ervaren overlast van hondenpoep wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep hondenbezitters. We willen deze overlast verminderen. Wij vinden daarom dat hondenbelasting een ´doelbelasting´ moet worden: het geld gebruiken om direct de overlast te bestrijden. We verwachten dat de hondenbelasting bij effectief beleid op termijn omlaag kan.

Lees verder

Schoolzwemmen

We zijn voorstander van schoolzwemmen om de zwemvaardigheid van kinderen te verbeteren. In een waterrijke gemeente als Capelle is het van groot belang dat alle kinderen de kans krijgen om zwemlessen te volgen. Als gemeente willen wij daar onze verantwoordelijkheid voor nemen.

Lees verder

Sluitingstijden cafés en restaurants

We moeten rekening houden met elkaar en dus de geluidsoverlast beperken.

Lees verder

sport

Iedereen moet kunnen deelnemen een sportactiviteiten. Het moet voor jongeren tot 21 jaar mogelijk zijn om te sporten als zij dat zelf niet kunnen betalen. Capelse (binnen)sportaccommodaties moeten goed (kunnen) worden onderhouden. Ook mensen die geen lid zijn van een vereniging moeten hier terecht kunnen om te sporten.

Lees verder

stemmen

Gebruik uw stem. Het is een goed recht - uw goed recht. Maak er wijs en goed gebruik van.

Lees verder

veiligheid

De gemeente moet er op letten dat de plaatselijke politie aan Capelse problemen voldoende aandacht kan besteden. Daarnaast stimuleert de gemeente initiatieven tot buurtpreventie. De PvdA Capelle wil een onderzoek naar het nut en de noodzaak van stadsmariniers.

Lees verder

veiligheid > onderzoek wat werkt

Veiligheid heeft de afgelopen jaren in Capelle zoveel aandacht en prioriteit gekregen dat vasthouden aan wat gerealiseerd is voor de komende jaren voldoende is. Er is geen reden voor nieuw veiligheidsbeleid en het nut en de noodzaak van de stadsmariniers moeten worden bewezen om deze te continueren.

Lees verder

veiligheid > rol buurtpreventie

Initiatieven rond buurtpreventieteams worden door de gemeente gestimuleerd en gecoördineerd door de gemeentelijke handhaving.

Lees verder

veiligheid > rol politie

Met de komst van de Nationale Politie moet de gemeente er scherp op toezien dat het plaatselijke politie-onderdeel voldoende lokaal wordt gestuurd en aandacht houdt voor de specifieke Capelse problemen. Tegelijkertijd moet de verbinding tussen de gemeentelijke handhavers en de politie verder worden versterkt. Het zwaartepunt/de sturing moet daarbij bij de politie liggen.

Lees verder

veiligheid > wees dáár waar risico’s zijn / overlast is

In het Capelse veiligheidsbeleid dienen mogelijke risico’s uitgangspunt te zijn. Op plaatsen waar de veiligheid niet meer vanzelfsprekend is moet cameratoezicht komen. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar mobiele camerabewaking, die verplaatst kan worden indien gewenst. Dat betekent een risicogerichte aanpak; mobiel (en dus flexibel) in plaats van meer vast cameratoezicht en op die plekken

Lees verder

verkeer > fietsen

De PvdA wil het fietsgebruik binnen Capelle stimuleren o.a. om de druk op verkeersknooppunten te verminderen. Knelpunten in fietsroutes (zoals het lange wachten bij stoplichten) worden daarom snel aangepakt, bijvoorbeeld door de aanleg van fietstunnels onder de Abram van Rijckevorselweg. Op rotondes krijgen fietsers overal in Capelle voorrang. Nog ontbrekende schakels in fietsroutes tussen wijken

Lees verder

verkeer > ouderen

Mobiliteit geeft senioren de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. De PvdA was de eerste die jaren geleden in Capelle het voortouw nam voor het gratis Openbaar Vervoer voor 65+. Het succes was er snel. De PvdA vindt dat het gratis Openbaar Vervoer ook in de komende vier jaar moet blijven en waar

Lees verder

verkeer > parkeren

Het parkeerprobleem in Capelle kan niet worden opgelost door steeds weer nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Daarvoor ontbreekt gewoonweg de ruimte. Rond winkelcentra wil de PvdA het parkeren dan ook mogelijk maken door middel van gerichte blauwe zones. bron: verkiezingsprogramma PvdA Capelle ad IJssel 2014-18

Lees verder

voorzieningen

De PvdA is tegen bezuinigingen op publieke voorzieningen die bijdragen aan het leefklimaat in Capelle, bijvoorbeeld de bibliotheek. Ook Radio Capelle moet behouden blijven.

Lees verder

vuurwerk

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling - politiek nog altijd aangemerkt als een ‘typisch Nederlandse traditie’, commercieel liefdevol omarmd (in 2012 werd er in Nederland voor 70 miljoen euro aan vuurwerk gekocht [bron: Nu.nl > Wikipedia]), en omringd door vrijwel uitsluitend uitgesproken vóór- en tégenstanders.

Lees verder

welzijn

Kort samengevat.

Lees verder

welzijn > armoedebeleid

De PvdA wil in Capelle een effectief armoedebeleid gericht op het zoveel mogelijk (blijven) mee doen in de samenleving van kinderen, volwassenen en senioren die leven onder de grens van 120% van het sociaal minimum. bron: verkiezingsprogramma PvdA Capelle ad IJssel 2014-18

Lees verder

welzijn > sociale wijkteams

In het huidige beleid wordt de kern gevormd door vier sociale wijkteams met verschillende disciplines. De teams combineren taken m.b.t. individuele hulpverlening en advies met het ondersteunen van bewonersinitiatieven en zelforganisatie. De wijkteams bieden ook steun aan vrijwilligers en mantelzorg en vormen een schakel met tweedelijns zorginstellingen. De PvdA is in beginsel positief over deze

Lees verder

welzijn > vrijwilliger

Invoering “Welzijn Nieuwe Stijl” is te snel gegaan; veel vrijwilligers kwamen onder druk te staan. Gemeente moet meer in vrijwilligers investeren en hen actief ondersteunen. Knelpunten aanpakken. Mantelzorgers moeten actief worden ondersteund. Jaarlijks een vrijwilligersfeest of -dag voor alle Capelse vrijwilligers.

Lees verder

werk en duurzame economische groei

De PvdA maakt zich zorgen over de werkloosheid in Capelle. Werk is belangrijk voor zelfrespect, geeft economische zelfstandigheid en biedt een mogelijkheid om aan de maatschappij deel te nemen. In deze stad doet iedereen mee.

Lees verder

Windmolens

We willen geen grote windmolens nabij woningen. Wij zien geen ruimte in Capelle om windmolens te plaatsen en pleiten daarom voor andere manieren van energieopwekking.

Lees verder

wonen

kort samengevat

Lees verder

wonen > huur

Capelle is in het gelukkige bezit van een aanzienlijk aantal betaalbare huurwoningen. De PvdA wil de betaalbare woningvoorraad op peil houden. Met Havensteder worden afspraken gemaakt over het in stand houden of verkopen van huurwoningen aan bewoners die daarvoor belangstelling hebben. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het onderhoudsniveau, eventuele renovatie en, indien noodzakelijk, vervanging door

Lees verder

wonen > overlast

Overlast kent veel gezichten, komt voort uit een veelheid van oorzaken en wordt ook verschillend ervaren. In willekeurige volgorde en niet volledig! - een aantal situaties die met overlast samenhangen.

Lees verder

zorg en meedoen

Stel dat je zelf een beetje hulp kunt gebruiken, omdat je het even zelf niet redt. Hoe zou jij dan geholpen willen worden? En stel dat dat even blijkt langer te duren, misschien zelfs wel voor altijd. Wat zou dat betekenen?

Lees verder