bestuur > dichtbij de inwoner, dus wijkgericht

Wijkgericht werken in Capelle wordt steeds belangrijker.
De komende periode wil de PvdA de nadruk leggen op vérgaande betrokkenheid en inbreng van bewoners als het gaat om zaken als veiligheid, inrichting van de buitenruimte, sociale samenhang en het bijdragen aan zorg en armoedebestrijding.

De PvdA wil nieuwe gemeentelijke taken, zoals de jeugdzorg, AWBZ, etc., zo veel mogelijk op wijkniveau uitvoeren.

Dit stelt hoge eisen aan de gemeentelijke organisatie, die een sterke regierol op zich dient te nemen, maar ook aan maatschappelijke partners als Havensteder, de Zellingen, Kwadraad, etc.

Én het stelt hoge eisen aan het functioneren van de WOP’s en andere buurt- of bewonersorganisaties.

De WOP’s en vrijwilligersorganisaties in de wijken zijn bereid gebleken om mee te gaan in de ontwikkeling van meer wijkgericht werken. Het ontbreekt de vrijwilligers echter vaak aan tijd en deskundigheid, waardoor zij geen gelijkwaardige positie in kunnen nemen t.o.v. de overheid en maatschappelijke organisaties.
Voldoende (professionele en ambtelijke) ondersteuning in dit opzicht is dan ook noodzakelijk.

Een aandachtspunt waar de komende periode aan gewerkt moet worden is dat een WOP een redelijke afspiegeling dient te zijn van de bewonerssamenstelling in een wijk.

Ambtenaren van de gemeente Capelle zullen voldoende binding moeten hebben met de gemeente waar ze werken en hun gemeente ook goed moeten kennen.
Uitvoerende ambtenaren zijn, mede daarom, regelmatig buiten het gemeentehuis, op buurt- en wijkniveau, actief en aanwezig.