ouderen

Sociale teams van Buurtkracht bezoeken senioren; wijzen hen op regelingen waarop zij een beroep kunnen doen. Capellenaren die zorg en of ondersteuning nodig hebben, krijgen deze. Huishoudelijke hulp die nodig is blijft behouden, ook als men geen eigen bijdrage kan betalen. Gratis openbaar vervoer voor 65+ (in elk geval bij een inkomen tot 1,5 maal modaal) blijft.

Door veel veranderingen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), lopen vooral kwetsbare Capellenaren het risico in de toekomst niet de zorg en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Huishoudelijke zorg moet daarom voor hen behouden blijven, ook al kan men de eigen bijdrage niet zelf betalen.

Groepen senioren die in armoede of eenzaamheid leven en die moeilijk te bereiken zijn, moeten opgezocht en benaderd worden. Ze moeten proactief door de gemeente geïnformeerd worden over bijzondere bijstand en andere financiële regelingen. De sociale teams van Buurtkracht spelen daarbij een centrale rol.

Mobiliteit geeft senioren de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. De PvdA was de eerste die jaren geleden in Capelle het voortouw nam voor het gratis Openbaar Vervoer voor 65+. Het succes was er snel. De PvdA vindt dat het gratis Openbaar Vervoer ook in de komende vier jaar moet blijven en waar mogelijk uitgebreid moet worden met bijvoorbeeld de groep gehandi-capten en/of jongeren die nog geen OV jaarkaart hebben. Deze uitbreiding kan gefinancierd worden door senioren die boven een bepaalde inkomensgrens (bijv. 1.5 of 2 x modaal) zitten, geen recht meer te geven op gratis OV.

bron: verkiezingsprogramma PvdA Capelle ad IJssel 2014-18