stemmen

Gebruik uw stem. Het is een goed recht - uw goed recht. Maak er wijs en goed gebruik van.

 

We leven in een democratie. Het volk beslist in meerderheid. Uw stem telt dus ook.

Leden van de gemeenteraad worden, om de vier jaar gekozen, rechtstreeks, dus zonder tussenkomst.

In het huidige systeem (evenredige vertegenwoordiging) worden stemmen overgedragen.

Wie hebben stemrecht

  • alle Nederlanders en andere EU-onderdanen die ook daadwerkelijk in Nederland wonen, mits zij 18 jaar of ouder zijn
  • niet-EU-onderdanen die langer dan vijf jaar (legaal) in Nederland verblijven

Kieslijst
De burgemeester, voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel, onder voorzitterschap van de burgemeester, beslist vrijdag 7 februari 2014 om 16.00 uur, in een openbare zitting over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten en
  • de geldigheid van de lijstencombinaties.

De kandidatenlijsten met vermelding van de daaraan toegekende nummers worden na deze zitting ter inzage gelegd bij de Afdeling Publiekszaken, Team Verkiezingen, Rivierweg 111, telefoon (010) 2848323.

Alle kiezers ontvangen de stempas 25 februari 2014 per post.

Bent u als kiezer niet in de gelegenheid, zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door

  • werk, ziekte of vakantie
  • verblijf in een inrichting of gevangenis

dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen.
Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stembureau.

Onderhandse volmacht
Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterzijde van de stempas die hiervoor is bestemd. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’.
U en gemachtigde moeten beiden ondertekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs. De volmachtgever en gemachtigde moeten in dezelfde gemeente wonen. Bij het stemmen dient de gemachtigde een (kopie van het) geldig identiteitsbewijs te tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Intrekken onderhandse volmacht
Een volmachtgever die uiteindelijk toch zelf kan of wil stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. U moet in dat geval uw tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijke volmacht
Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat meer dan vijf jaar is verlopen, is dit de enige manier om een stem uit te brengen.
Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, moet u dit formulier (model L8) invullen. De papieren versie is verkrijgbaar bij team Verkiezingen bij de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis.
U én degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten daarop allebei een handtekening. Dit formulier dient uiterlijk 14 maart 2014 in ons bezit te zijn.
De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Intrekken schriftelijke volmacht
Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever immers ongeldig verklaard. Het volgnummer van zijn stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal twee volmachten
De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal twee volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stembewijs voordat hij mag stemmen.

bron: Wikipedia en gemeentenieuws 30 januari 2014